Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin w skrócie:
 • Zero zobowiązań,
 • Gwarancja jakości: 14 dni na zwrot bez pytania o powód,
 • Gwarancja aktualności nowe wydania poradnika przez 6 miesięcy bez dodatkowych kosztów.

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ KSIEGARNIA.KARTAEWIDENCJI.PL

Nasze dane:
KartaEwidencji.pl Aleksandra Towpik
ul. Lekarska 14/1
00-610 Warszawa

Nasz numer telefonu: 797-708-704
Numer NIP:526-28-85-002
Numer REGON:142812765
Jesteśmy zarejestrowanie w Centralnej ewidencji i informacja o działalności gospodarczej – CEIDG

Nasz numer rachunku bankowego: Alior Bank S.A. 85 2490 0005 0000 4530 8500 1495 – rachunek widnieje na “białej liście” Ministerstwa finansów

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z księgarni internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://ksiegarnia.kartaewidencji.pl/, w tym zasady składania i realizacji zamówień, zapłaty za zamówienia, tryb postępowania reklamacyjnego oraz prawa i obowiązki użytkowników Księgarni (dalej „Regulamin”).
2. Definicje pojęć użyte w niniejszym Regulaminie:

 • KartaEwidencji.pl – KartaEwidencji.pl Aleksandra Towpik, Lekarska 14/1, 00-610 Warszawa.
 • Księgarnia – oznacza księgarnię internetową prowadzoną przez KartaEwidencji.pl pod adresem internetowym https://ksiegarnia.kartaewidencji.pl/, w której możesz kupić tylko i wyłącznie publikacje wydane przez KaraEwidencji.pl.
 • Gwarancja aktualności – Przez 6 miesięcy od zakupu publikacji wydawca zobowiązuje się udostępnić bez żadnych dodatkowych kosztów kolejne wydania publikacji gdy tylko zostaną opublikowane. Gwarancja aktualności nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem dla kupującego! Po upływie 6 miesięcy kupujący może zakupić ponownie poradnik, ale wymaga to złożenia nowego zamówienia.
 • Gwarancja jakościJeżeli uznasz z dowolnego powodu, że poradnik nie spełnia twoich oczekiwań otrzymasz zwrot 100% zapłaconej kwoty! Użytkownik ma 14 dni na zwrot publikacji. W celu zgłoszenia zwrotu należy zgłosić prośbę telefonicznie 797-708-704 lub na pomoc@kartaewidencji.pl.
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osobę prawną.
 • Konsument – oznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą – Wydawnictwem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Publikacja Drukowana – publikacje w postaci drukowanej (książki, czasopisma, gazety, inne KartaEwidencji.pl papierowe).
 • Publikacja Elektroniczna – publikacja w formie elektronicznej, której odczyt wymaga określonego urządzenia, zapisana w formie plików o różnych formatach (np. PDF).
 • Produkt – Publikacja Drukowana lub Publikacja Elektroniczna,
 • Konto Użytkownika – miejsce na serwerze, dostępne dla Użytkownika po dokonaniu rejestracji, które umożliwia korzystanie z Księgarni, w tym składanie i realizację zamówień, a także korzystanie z innych funkcjonalności Księgarni.
 • Kod rabatowy na program Ewidencja odpadów – Klient, który zakupił poradnik może otrzymać kod rabatowy uprawniający do zakupu programu ewidencja odpadów wersja 5.16.7 z maja 2020 roku. Klient który skorzysta z kodu rabatowego i zakupi program uzyskuje pełnoprawną licencję uprawniającą do pełnoprawnego korzystania z wyżej wymienionego programu. Zakup programu z wykorzystaniem kodu rabatowego uzyskanego po zakupie poradnika nie uprawnia do korzystania z pomocy merytorycznej oraz wsparcia technicznego w zakresie programu do ewidencji odpadów.
 • Program Ewidencja odpadów BLACK WEEK– Klient, który zakupił poradnik w okresie BLACK WEEK otrzyma dożywotnią licencję na program ewidencja odpadów wersja 5.16.7 z maja 2020 roku. Klient uzyskuje pełnoprawną licencję uprawniającą do pełnoprawnego korzystania z wyżej wymienionego programu. Licencja do programu otrzymana po zakupie poradnika nie uprawnia jednak do korzystania z pomocy merytorycznej oraz wsparcia technicznego w zakresie programu do ewidencji odpadów.

3. Niniejszy Regulamin jest zgodny z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
W ramach Księgarni KartaEwidencji.pl świadczy na rzecz Użytkowników usługi w zakresie sprzedaży Produktów, dostępu do oferty i informacji zawartych na stronie Księgarni, usługę newslettera, rejestracji Konta Użytkownika i korzystania z jego funkcjonalności.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Księgarni zgodnie z jej przeznaczeniem, specyfikacją i zasadami określonymi w Regulaminie, a także nie podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wywołać utrudnienia, powodować destabilizacją lub naruszenie prawidłowego funkcjonowania Księgarni.
5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób i podmiotów trzecich oraz nie podejmowania działań, które naruszałyby zasady niniejszego Regulaminu i/lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Prawa do wszystkich materiałów i treści umieszczonych w Księgarni oraz na stronie internetowej KartaEwidencji.pl przysługują na rzecz KartaEwidencji.pl lub uprawnionych osób trzecich, zaś ich wykorzystanie przez Użytkownika dla innych celów niż korzystanie z Księgarni jest niedozwolone. Sprzedawane publikacje mogą być podpisane pseudonimem autora, jednak imię i nazwisko autora może być udostępnione kupującemu na jego prośbę po uzyskaniu zgody autora lub właściciela praw autorskich do publikacji.

§ 2 – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik może składać w Księgarni zamówienia na Publikacje Papierowe i/lub Publikacje Elektroniczne, a także inne produkty dostępne w ofercie. Złożenie zamówienia przez Użytkownika możliwe jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Złożenie zamówienia możliwe jest nie wcześniej niż po zapoznaniu się z treścią i akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia na Publikację Elektroniczną wymaga uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika, podczas gdy zamówienia przez Użytkownika Publikacji Drukowanej nie wymaga założenia Konta Użytkownika.
3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór określonych Produktów dostępnych w Księgarni, wskazanie sposobu i adresu dostawy (jeśli adres dostawy jest inny niż wskazany w Koncie Użytkownika), danych do faktury (jeśli znajdzie zastosowanie) oraz określenie sposobu płatności za zamówione Produkty, zgodnie z informacjami zawartymi na kolejnych etapach składania zamówienia (Twój Koszyk, Formularz, Potwierdzenie Zamówienia, Przyjęcie Zamówienia).
4. Złożone przez Użytkownika zamówienie na Produkt stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, która zostaje zwarta z chwilą mailowego potwierdzenia zamówienia przesłanego przez KartaEwidencji.pl na adres poczty e-mail Użytkownika, obejmującego liczbę i rodzaj zamówionych Produktów, ich cenę jednostkową i całkowitą oraz koszty dostawy.
5. Informacje umieszczone przez KartaEwidencji.pl na portalu dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93). KartaEwidencji.pl zastrzega sobie prawo zmiany ceny Produktów, kosztów dostawy, zakresu oferty, promocji lub kuponów rabatowych, przy czym powyższe zmiany nie obejmują zamówień Użytkownika złożonych przed dokonaniem takiej zmiany przez KartaEwidencji.pl.
6. Cena Produktów wskazana w Księgarni stanowi cenę brutto. Cena Produktów wyrażona jest w polskich złotych, nie zawiera kosztów dostawy, ani opłat celnych w przypadku dostaw realizowanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zamówień z adresem dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszty dostawy mogą być wyższe niż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy pozostają uzależnione od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika, liczby Produktów i ich wartości, o których wysokości Użytkownik zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia w ramach Księgarni. Realizacja zamówień na Publikacje Elektroniczne nie jest związana z żadną dodatkową opłatą za dostawę.
7. Do każdej dostawy zamówionej przez Użytkownika, na jego prośbę dołączona zostanie faktura VAT, zaś w przypadku nabycia Publikacji Elektronicznej faktura VAT przesłana zostanie na adres wskazany przez Użytkownika.     


§ 3 – PŁATNOŚCI, DOSTAWA I CZAS REALIZACJI

 1. Użytkownik może dokonać płatności za zamówioną Publikację Drukowaną przelewem na rachunek bankowy KartaEwidencji.pl, przy użyciu systemu płatności elektronicznej dostępnego w Księgarni, bądź przy odbiorze (opcja płatność przy odbiorze nie dotyczy zamówień realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Płatność za zamówioną Publikacje Elektroniczną może następować wyłącznie przelewem na rachunek bankowy KartaEwidencji.pl lub przy użyciu systemu płatności elektronicznej.
  2. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem na rachunek bankowy KartaEwidencji.pl lub poprzez elektroniczny system płatności, brak wpłaty w terminie 21 dni od wyboru takiej formy płatności skutkować będzie anulowaniem złożonego przez Użytkownika zamówienia.
  3. Realizacja złożonego zamówienia na Publikacje Papierowe rozpocznie się niezwłocznie po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy KartaEwidencji.pl (w opcji przelew bankowy), uzyskaniu potwierdzenia o dokonanej wpłacie od operatora systemu (w opcji system elektroniczny), zaś w przypadku zamówień z opcją płatności przy odbiorze z chwilą przesłania potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Użytkownika.
  4. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni. W przypadku, gdyby realizacja zamówienia nie była możliwa KartaEwidencji.pl poinformuje o powyższym Użytkownika w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem, a także zwróci wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail. W przypadku, gdy możliwa jest realizacja przez KartaEwidencji.pl jedynie części złożonego zamówienia, Użytkownik może dokonać wyboru poprzez anulowanie całego zamówienia, bądź realizację jedynie części zamówienia, o czym zostanie poinformowany na adres e-mail. W przypadku anulowania części lub całości zamówienia środki wpłacone przez Użytkownika zostaną zwrócone w terminie 14 dni od dokonaniu wskazanego wyżej wyboru przez Użytkownika. W przypadku braku wyboru Użytkownika w terminie 14 dni od powiadomienia, zrealizowana zostanie część zamówienia, zaś pozostałe środki zwrócone na konto bankowe Użytkownika.
  5. W przypadku zamówień na Publikacje Elektroniczne taka publikacja zostanie udostępniona w ramach Konta Użytkownika i/lub przesłana na adres poczty e-mail Użytkownika.

8. Dostępne  formy płatności:  Karty płatnicze  (Visa,  Visa  Electron,  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy.

9. Podmiotem obsługującym płatności online jest: Blue Media S.A. lub PayU S.A. w zależności od wyboru składającego zamówienie.

§ 4 – KONSUMENT

1. Do użytkowników będących Konsumentami zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), a w pozostałym zakresie postanowienia niniejszego Regulaminu. Postanowienia § 5 Regulaminu nie znajdą zastosowania do Użytkowników nie będących Konsumentami.
2. Konsumentowi z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zawartej z Wydawnictwem bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, który liczony jest od: (i) dnia dostarczenia Publikacji Papierowej Użytkownikowi lub innej osobie przez niego wskazanej, (ii) w przypadku wielu Publikacji Papierowych dostarczanych osobno, partami lub częściami od dnia dostarczenia ostatniej z nich, (iii) w przypadku zamówień opierających się na regularnym dostarczaniu Publikacji Papierowych – od dnia dostarczenia pierwszej z Publikacji Papierowych, zaś (iv) w odniesieniu do pozostałych umów – od dnia zawarcia takiej umowy.   
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Wydawnictwem, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w tym umów dotyczących: (i) świadczenia usług, jeśli KartaEwidencji.pl wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez KartaEwidencji.pl utraci prawo odstąpienia od umowy, (ii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (iii) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (iv) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę oraz (v) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu i po poinformowaniu Użytkownika będącego Konsumentem przez KartaEwidencji.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta następuje poprzez złożenie oświadczenia KartaEwidencji.pl przez Użytkownika będącego Konsumentem. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest jako Załącznik Nr 1 do Regulaminu. KartaEwidencji.pl prześle niezwłocznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail.
5. KartaEwidencji.pl obowiązane jest niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane płatności w związku z ww. umową, w tym koszty dostawy Produktu. KartaEwidencji.pl dokona zwrotu płatności używając takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Użytkownik będący Konsumentem przy dokonywaniu płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli KartaEwidencji.pl nie zaproponowało, że samo odbierze rzecz od Użytkownika będącego Konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KartaEwidencji.pl, KartaEwidencji.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Użytkownik będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt KartaEwidencji.pl lub przekazać ją osobie upoważnionej przez KartaEwidencji.pl do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że KartaEwidencji.pl samo zaproponowało, że odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że KartaEwidencji.pl zgodziło się je ponieść lub nie poinformowało Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Użytkownik będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że KartaEwidencji.pl nie poinformowało Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), tj. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
8. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Użytkownik będący Konsumentem może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego lub przed sądem polubownym w sprawach konsumenckich. 


§ 5 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KartaEwidencji.pl.
2. KartaEwidencji.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników dla potrzeb sprzedaży Produktów, zawierania i wykonywania umów sprzedaży Produktów, korzystania z Konta Użytkownika oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
3. Podanie danych osobowych Użytkownika jest w pełni dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić sprzedaż Produktów lub świadczenie innych usług za pośrednictwem Księgarni.
4. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone w ust. 2 powyżej, w tym marketingowych lub statystycznych, a także w zakresie dostarczania newslettera, wymaga oddzielnej i wyraźnej zgody Użytkownika poprzez oznaczenie stosownego pola zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do wglądu, poprawiania, aktualizowania oraz usunięcia swoich danych osobowych.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Celem KartaEwidencji.pl jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w tym przed ich nieuprawnionym użyciem przez podmioty trzecie.
8. KartaEwidencji.pl stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, które służą ochronie przed utratą danych osobowych, bądź przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego sprzętu technicznego.
9. KartaEwidencji.pl zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie prawa Użytkownika do ochrony danych osobowych, a także wglądu, poprawiania, aktualizacji, usuwania i zgłaszania sprzeciwu do danych osobowych.
10. Księgarnia korzysta z plików tzw. cookies m.in. w celach identyfikacyjnych, reklamowych, marketingowych, statystycznych oraz w celu dostosowywania proponowanych treści do indywidualnych potrzeb jego Użytkowników. Dzięki zapisaniu plików tzw. cookie na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie Produktów dodanych do koszyka, zapamiętywanie wyszukiwanych Produktów. Rodzaje wykorzystywanych plików cookie: (i) pliki niezbędne do działania Księgarni – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Księgarni, logowanie, nawigację, składanie zamówień, (ii) pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, (iii) pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Księgarni, (iii) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji, (iv) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Twitter).
11. Ustawienia większości przeglądarek domyślnie pozwalają na zapisywanie plików tzw. cookie. Cofnięcie zgody polega na zmianie tych ustawień, co spowoduje, że pliki nie będą zapisywane lub Użytkownik będzie informowanych o każdej próbie zapisania informacji na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te były przechowywane na urządzeniu użytkownika. Ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Księgarni oraz składanie zamówień.


§ 6 – REKLAMACJE

1. KartaEwidencji.pl gwarantuje wysoką jakość swoich publikacji zarówno pod względem merytorycznym, jak również samego wykonania.
2. Reklamacje dotyczące Produktów lub publikacji można składać w formie pisemnej na poniższy adres: KartaEwidencji.pl Aleksandra Towpik, Lekarska 14, 00-610 Warszawa, telefonicznie pod numerem: 797-708-704, bądź za pośrednictwem e-mail na adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@kartaewidencji.pl W przypadku zgłoszenia telefonicznego Użytkownik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji na adres poczty e-mail.
3. KartaEwidencji.pl opowiada za wady fizyczne i/lub prawne Produktu w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
4. KartaEwidencji.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.
5. W przypadku reklamacji zgłaszanych KartaEwidencji.pl przez Użytkowników będących Konsumentami, brak odpowiedzi w terminie 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
6. W przypadku uznanej reklamacji koszty dostawy wymienionego i/lub naprawionego Produktu ponosi KartaEwidencji.pl.

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.


 
§ 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
2. KartaEwidencji.pl zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, jednakże zamówienia złożone przez jego zmianą realizowane będą na podstawie Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
3. KartaEwidencji.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną i nieprzerwalną funkcjonalność Księgarni, jednakże zastrzega możliwość przerw w działaniu Księgarni, w tym wynikających z działań technicznych lub organizacyjnych.
4. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Użytkownikiem nie będącym Konsumentem poddane zostaje sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę KartaEwidencji.pl.
5. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami istnieje możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego w sprawach konsumenckich.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015


ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW


Imię/Nazwisko
Adres
Nr zamówienia lub umowy
Adres e-mail


                                                                           KartaEwidencji.pl
                                                                           ul. Lekarska 14, 00-610  Warszawa


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): ……………………………………………………………………..


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data